Ullerød kirkes historie

Ullerød kirke anno  1924 - Folk kommer langvejs fra, nogle på det nymodens transportmiddel, cyklen

 

Frederiksborg Frimenighed

Da højskoleforstander Holger Begtrup i 1895 byggede Frederiksborg Højskole (nu Grundtvigs Højskole), besluttede han at følge Morten Pontoppidans ide fra Jørlunde Højskole med at holde åbne søndagsmøder for egnens befolkning. Disse møder indledtes med en gudstjeneste i højskolens gymnastiksal.

Baggrunden for dette var digterpræsten Chr. Hostrups virke ved Slotskirken i Hillerød (1862-1881). Da Hostrup forlod Hillerød i 1881, opstod der for mange et kirkeligt tomrum. Johanne og Holger Begtrup ville derfor gerne føre dette grundtvigske kirkeliv videre, og da de ved deres sølvbryllup i foråret 1909 fik overrakt en pengegave af tidligere højskoleelever med ønsket om, at den måtte blive brugt til en ny kirke, samlede de en kreds af folk fra egnen, som dannede et "vennelag" med den opgave at rejse en frimenighedskirke.

Holger Begtrup fik kontakt med Niels Dael, der var præst for Høve Havrebjerg frimenighed i Vestsjælland. Med ham som præst oprettedes i 1909 Frederiksborg Frimenighed.

En grund i hjørnet af Frederiksborgs Højskolens mark blev givet til kirkebyggeriet, og Begtrup opfordrede arkitekt Ulrik Plesner til sammen med maleren og billedhuggeren Niels Skovgaard, der tilhørte menigheden og boede på Carlsberg i Præstevang, at lægge planerne for en kirkebygning. Grundstenen blev lagt den 22. juli, og selvom den ene gavl blæste ned midt under byggeriet, kunne kirken indvies søndag den 21. november 1909. Niels Dael var præst ved indvielsen.

Meget arbejde på kirken var blevet udført gratis, så da det endelige regnskab blev gjort op, viste det sig, at kirken med inventar i alt havde kostet 14.014 kr. og 91 øre!

Foruden Niels Dael var Nødebopræsten Paul Hedemann præst i de første år.

I 1930´erne opstod der et samarbejde mellem frimenigheden i Ullerød og valgmenigheden i Jørlunde, idet Niels Dael prædikede begge steder. Fra 1941 prædikede Aage Møller og i 1946 afløstes han af Oluf Olsen. Fra 1952 - 1958 blev der holdt gudstjeneste ved skiftende præster.

Frederiksborg Valgmenighed

Samarbejdet mellem Jørlunde Valgmenighed og Frederiksborg Frimenighed forstærkes i 1958, da Frederiksborg Frimenighed blev omdannet til en valgmenighed, der sammen med Jørlunde blev en filial af Københavns Valgmenighed i Vartov med Niels Bundgaard som præst.

Dette samarbejde resulterede i 1967, da kredsen omkring Jørlunde blev ophævet i 1969 som selvstændig valgmenighed og kirken revet ned, i at Jørlundes altertavle "Julenat", malet af Niels Skovgaard, blev overgivet til kirken i Ullerød.

Julenat - malt af Niels Skovgaard

 

 

Forhistorien til oprettelsen af Ullerød sogn

I midten af 60`erne påbegyndtes en større udbygning af Hillerød mod vest. Det førte til overvejelser omkring oprettelsen af et folkekirkesogn i Ullerød.

I maj 1965 indledtes derfor et samarbejde mellem sognemenighederne i Tjæreby - fordi kirken var beliggende i Tjæreby sogn - og Frederiksborg Slots Sogn og Frederiksborg Valgmenighed om, at sognepræsterne Carlo Mortensen fra Tjæreby og Per Rysgaard Jensen fra Slotssognet kunne holde gudstjeneste de søndage, hvor valgmenigheden ikke benyttede kirken.

En af forudsætningerne for, at kirken kunne udlejes var, at der blev indlagt elektrisk lys i kirken. Det skete i 1963. Pengene dertil havde valgmenighedens medlemmer for størstedelen selv skaffet ved et stort julemarked, som højskolens daværende forstander Svend Erik Bjerre stod for.

Senere modtog valgmenigheden en helt særlig gave, et nyt orgel, skænket i 1967 af den tidligere højskolelærer Carl M. Hauge og hustru Agnete, Hillerød. De ville gerne støtte to unge orgelbyggere, Knud Jensen og Richard Thomsen, ved at købe deres første orgel. Det er nu placeret foran i højre side i kirkerummet.

Det nye kirkeorgel er Jensen og Thomsens orgel nr. 100. Det blev færdiggjort i 1986.

 

 

Ullerød sogn oprettes

Samarbejdet om gudstjenesterne mellem Frederiksborg Valgmenighed og menighedsrådene i Tjæreby og Slotssognet, resulterede i 1969 i direkte forhandlinger mellem sognene og valgmenigheden om en overtagelse af kirken, med henblik på en ny sognedannelse i den vestlige del af Hillerød omkring de nye bebyggelser i Ullerød.

I sommeren 1965 var Solveig Bording blevet præst for både Københavns og Frederiksborgs Valgmenigheder. Det blev således Solveig Bording, der sammen med den daværende formand for valgmenigheden, gårdejer Erik Andersen, og højskolelærer Lars Thorkild Bjørn, samt repræsentanter for Tjæreby og Frederiksborg Slots sogne, der sammen med Per Rysgaard forhandlede om overdragelse af valgmenighedens kirke til et nyoprettet sogn omkring Ullerød.

Den 1. juli 1971 overgik Frederiksborg Valgmenighedskirke som annekskirke til Tjæreby Sogn, indtil det nye sogn i Ullerød var oprettet. Ved en festgudstjeneste den 26. september 1971 blev kirken højtideligt overdraget til Tjæreby fra Frederiksborg Valgmenigheds daværende præst Otto Helms, der samme år havde afløst Solveig Bording.

Det nye Ullerød Sogn blev etableret i maj 1972 med sognepræst Emil Jensen som kirkens første sognepræst, der tiltrådte fra oktober måned. Han var præst indtil maj 1982.

Ullerød sogn og Frederiksborg Valgmenighed

Ved overdragelsen i 1971 og da pastor Emil Jensen blev ansat i oktober 1972 var der kun selve kirkehuset. Klokkestablen stod på den tid foran kirken ved det gamle indgangsparti over mod højskolens forstanderbolig, "Æbelholt".

Emil Jensen boede med sin familie indtil 1978 i Ålholmparken, da præsteboligen blev bygget. Og året efter stod menighedshuset med kapel, præsteværelse og nyt indgangsparti færdigt, alt efter tegninger af arkitekt Holger Jensen.

Den gamle indgang blev ved den anledning sløjfet og klokkestablen flyttet til kirketorvet. En indskrift på klokken lyder: "Bringer de budne, som færdes derude, Budskab fra oven, at alt er rede". Klokken var en gave fra Høve-Havrebjerg og Stevns Frimenigheder til Frederiksborg Valgmenighed, dengang kirken blev indviet.

Emil Jensen tog sin afsked som sognepræst med udgangen af august 1982. Og i december samme år flyttede sognepræst Per Kofoed-Nielsen ind i præsteboligen sammen med sin familie. Per Kofoed-Nielsen var præst i Ullerød Kirke i næsten 22 år, og fratrådte efter eget ønske i august 2004.

Siden kirkens overgang til sognekirke har der været et frugtbart samarbejde mellem Frederiksborg Valgmenighed og Ullerød sognemenighed. Valgmenigheden holder gudstjeneste i kirken som regel den første søndag i måneden kl. 14 fra september til april måned. En fast tradition i menigheden er også befrielsesgudstjenesten den 4. maj om aftenen.

Indskriften på klokken lyder: "Bringer de budne, som færdes derude, Budskab fra oven, at alt er rede".